دفتر ما

ستاد BLDG

ما در نانجینگ واقع شده ایم ، سلسله های پایتخت در تاریخ چین ، روبروی دریای پهناور شرق چین ، ما چشم انداز و آرمان های خوبی داریم.

Copyright ©Sinoaoo Medical Corp All rights reserved